مالکیت فکری

تعداد موضوعات خدمت : ۱۴
یکی از زیرساخت‌های لازم که ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران در شرکت‌­های دانش‌بنیان است، حفاظت از حقوق مالکیت فکری­ ست. درک و شناخت اهمیت و ضرورت حفاظت از حقوق مالکیت فکری جهت پیشرفت شرکت‌ها لازم و ضروری ست. شناسایی فعال مصادیق دارایی‌های فکری اعم از دانش فنی، نشان تجاری و طرح صنعتی و ارائه راهکارهای مناسب برای حفاظت از آن‌ها می‌­تواند شرکت‌ها را در عرصه‌های مختلف به موفقیت‌های چشمگیری برساند.
 • اطلاعات بیشتر

  تحلیل پتنت

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 75 درصد تا سقف 15 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  تحلیل نقض پتنت

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 75 درصد تا سقف 3.5 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 7 میلیون تومان

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  تدوین پیش نویس قرارداد

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 75 درصد تا سقف 4 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 8 میلیون تومان

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت اختراع داخل کشور

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 4.5 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 9 میلیون تومان

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت اختراع در ایالات متحده آمریکا

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 90 درصد تا سقف 150 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت اختراع در سایر کشورها

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 90 درصد تا سقف 200 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت تقاضانامه PCT به همراه ثبت موقت آمریکا

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 70 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .
   
   
   
   

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت حق به‌نژادی

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 20 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت طرح صنعتی خارج از کشور

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 45 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت طرح صنعتی داخل کشور

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 2.5 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت علامت تجاری خارج از کشور

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 100 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  ثبت علامت تجاری داخل کشور

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 85 درصد تا سقف 1.5 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 3 میلیون تومان

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .

 • اطلاعات بیشتر

  جست‌وجوی دانش پیشین

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 75 درصد تا سقف 2 میلیون تومان و سقف حمایت سالیانه 4 میلیون تومان.

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .
   
   
   
   

 • اطلاعات بیشتر

  نیازسنجی

  صندوق نوآوری و شکوفایی
  حمایت در هر درخواست 75 درصد تا سقف 5 میلیون تومان سالیانه

  برای ارسال درخواست به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه فرمایید .