نمایشگاه دائمی و ارسال نمونه محصول

تعداد موضوعات خدمت : ۲
کریدور در راستای حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش بنیان حمایت می کند. - بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی از طرف کریدور پرداخت می گردد. - حمایت از ارسال نمونه محصول برای ورود به بازار هدف جدید امکان پذیر می باشد. - شرکت های مجری نمایشگاه های دائمی اعم از شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و شرکت های بازرگانی مورد تایید کریدور می توانند از این حمایت بهره مند گردند.
 • اطلاعات بیشتر

  ارسال نمونه محصول

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت
  70% هزینه ارسال تجهیزات و محصولات دانش بنیان و هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی تا سقف 500 میلیون ریال یا وام تا سقف 1500 میلیون ریال با بازپرداخت 6 ماهه جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت به صورت بلاعوض به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی پرداخت می گردد.
  • ارسال نمونه محصول

   در را ستای حمایت معاونت از ورود محصولات شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی، بخشی از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش بنیان و بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی به شرکت های دانش بنیان و خلاق، شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و کارگزاران صادراتی جهت نمایش در نمایشگاه های دائمی، عرضه به نماینده فروش محلی و مراکز مورد تایید معاونت از طرف کریدور پرداخت می گردد. این حمایت در راستای معرفی محصولات تولیدی شرکت ها در کشورها و بازارهای هدف و به منظور توسعه بازار صادراتی تدوین شده است.

   دانلود فایل آیین نامه
 • اطلاعات بیشتر

  نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در چین (شانگهای)

  دانش‌بنیان صادراتیخلاق صادراتی
  ثبت این خدمت