نمایشگاه دائمی و ارسال نمونه محصول

کریدور در راستای حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان از هزینه ارسال نمونه تجهیزات و محصولات دانش بنیان حمایت می کند. - بخشی از هزینه حق عضویت در نمایشگاه دائمی از طرف کریدور پرداخت می گردد. - حمایت از ارسال نمونه محصول برای ورود به بازار هدف جدید امکان پذیر می باشد. - شرکت های مجری نمایشگاه های دائمی اعم از شرکت های مدیریت صادرات، پایگاه های صادراتی و شرکت های بازرگانی مورد تایید کریدور می توانند از این حمایت بهره مند گردند.