شرکت در مناقصات بین‌المللی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
صادرات از طریق مناقصات برگزار شده در کشورهای هدف، دارای مزیت‌هاییست که آن را در میان سایر مسیرهای صادراتی متمایز می‌نماید. یکی از این مزیت‌ها، مشارکت و اجرای پروژه‌های مهم و حتی گلوگاهی می‌باشد. هرقدر وزن این گونه پروژه‌ها در سبد صادراتی کشور (کالا و خدمات) بیشتر باشد، منافع بلندمدت‌تری در روابط دوجانبه با کشورهای هدف در پی خواهد داشت. مزیت دیگر ورود به بازارهای هدف از طریق مناقصات، بهره‌مندی از توانمندی‌های بخش خدمات کشور در اجرای پروژه‌های برون‌مرزیست. در همین راستا، هزینه‌های خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و کارمزد صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مورد حمایت قرار می‌گیرد.