استقرار در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری

تعداد موضوعات خدمت : ۳
جهت سهولت و تسریع در فرایند پذیرش استقرار در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری، شرکت‌ها و فناوران مورد حمایت می‌توانند درخواست‌های خود را در این زمینه که شامل 1- پذیرش اولیه جهت استقرار 2- تمدید زمان استقرار 3- افزایش فضای استقرار می باشد ثبت نمایند تا در صورت تایید معرفی نامه از طرف کریدور صادر خواهد گردید.
 • اطلاعات بیشتر

  درخواست صدور معرفی نامه جهت پذیرش اولیه

  نانویی
  ثبت این خدمت
  تیم‌های فناور و شرکت‌های تازه تاسیس که مورد حمایت کریدور هستند می توانند درخواست را خود جهت پذیرش اولیه در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری ثبت نمایند، تا پس از بررسی درخواست و در صورت تایید معرفی نامه از طرف کریدور صادر گردد.
 • اطلاعات بیشتر

  درخواست صدور معرفی‌نامه جهت تمدید استقرار در مراکز رشد و یا پارک‌ها

  نانویی
  ثبت این خدمت
  تیم‌های فناور و شرکت‌هایی که در مراکز رشد و یا پاک‌ها مستقر هستند و زمان استقرار آنها به انتها رسیده است اما جهت توسعه فناوری و محصولات خود نیاز به ادامه استقرار دارند، می‌توانند درخواست را خود جهت تمدید استقرار در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری ثبت نمایند، تا پس از بررسی درخواست و در صورت تایید معرفی نامه از طرف کریدور صادر گردد.
 • اطلاعات بیشتر

  درخواست صدور معرفی‌نامه جهت افزایش فضای استقرار در مراکز رشد و یا پارک‌ها

  نانویی
  ثبت این خدمت
  تیم‌های فناور و شرکت‌هایی که در مراکز رشد و یا پاک‌ها مستقر هستند و به جهت توسعه فعالیت‌های خود نیاز به افزایش فضای استقرار دارند، می‌توانند درخواست را خود جهت افزایش فضای استقرار در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری ثبت نمایند، تا پس از بررسی درخواست و در صورت تایید معرفی نامه از طرف کریدور صادر گردد.