معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادهای سازمان تامین اجتماعی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
بر اساس تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با سازمان تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه 12/14 این سازمان، کلیه قراردادهای دانش بنیان (مجری قرارداد شرکت دانش بنیان باشد) که مورد تأیید معاونت علمی قرار بگیرند از شمول ضرایب حق بیمه قراردادها -موضوع بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی و ملحقات آن- معاف خواهند بود.
  • معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادهای دانش بنیان (موضوع بخشنامه 14.12 سازمان تأمین اجتماعی)

    دانش بنیان
    ثبت این خدمت
    بر اساس تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با سازمان تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه 12/14 این سازمان، کلیه قراردادهای دانش بنیان (مجری قرارداد شرکت دانش بنیان باشد) که مورد تأیید معاونت علمی قرار بگیرند از شمول ضرایب حق بیمه قراردادها -موضوع بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی و ملحقات آن- معاف خواهند بود.