راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها

تعداد موضوعات خدمت : ۱۰
تیم های فناور و شرکت‌ها در صورت نیاز می‌توانند با صرف کمترین زمان و به صورت یکپارچه از خدمات پکیج راه اندازی کسب و کار و خدمات ثبتی، حقوقی شرکت‌ها بهره‌مند شوند. همچنین در صورت نیاز می‌توانند به صورت موردی نیز از سرفصل‌های تعریف شده در آیین نامه بهره‌مند شوند.