عارضه یابی

تعداد موضوعات خدمت : ۲
شرکت هایی که در روند فعالیتهای خود احساس می کنند نیاز به بررسی کلی شرایط و وضعیت فعلی واحدهای مختلف و تعیین عارضه های اصلی موجود در نحوه اجرای فعالیت های مجموعه دارند می توانند از خدمات این بخش استفاده نمایند.