attach_file دانلود فایل آیین نامه

آیین‌نامه حمایت از مراکز رشد، پارک‌ها و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد