علی اصغر صحرائیان

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
تدوین و ویرایش قرارداد های فارسی
تدوین و ویرایش قرارداد بین المللی