مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادهای دانش بنیان (موضوع بخشنامه 14.12 سازمان تأمین اجتماعی)
subject
قیمت گذاری سهام و ارزش‌گذاری دانش فنی
رضایت از عملکرد  مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا