توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
کارگر شمالی، خیابان شانزدهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره 1 واحد
۸۸۲۰۶۵۲-۰۲۱,۸۸۲۲۰۶۵۳-۰۲۱
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
تدوین و اجرای برنامه بازاریابی
ارزیابی و تدوین برنامه بهبود پیشرفته
عارضه یابی مالی,عارضه یابی ساختار سازمانی,عارضه یابی حوزه های عملکردی مدیریتی سازمان
رضایت از عملکرد  توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد